Асоцијација на здруженија на инженери
Инженерска Институција на Македонија

За нас

Мисија и визија

Мисија

Координирање на развојот на сите полиња од инженерската наука и струка, на инженерската практика и технологија, преку опфат и заедничко дејствување на сите инженерски кадри, со цел да се биде носител на технолошкиот развој на државата и пошироко.

Визија

Да ги поттикнува и мотивира младите во развојот на инженерството за да бидат фронт во глобалниот иновациски натпревар во светот, подобрувајќи го квалитетот и начинот на живеење.

Историјат

 • 1920 – Здружение на Југословенските инженери и архитекти – Секција Скопје
 • 1946 – Друштво на инженери и техничари на Македонија
 • 1951 – Подружниците на Друштвото на инженери и техничари на Македонија прераснуваат во Републички струкови друштва на инженери и техничари
 • 1956 – Друштвото инженери и техничари на Македонија се преименува во Сојуз на инженери и техничари на Македонија
 • 1962 – Се основа Суд на честа
 • 1991 – Сојуз на инженерите и техничарите на Македонија, самостоен Сојуз во република Македонија
 • 1994 – Преименување на Сојуз на инженерите и техничарите на Македонија во Институција на инженерско научни друштва и сојузи на Република Македонија
 • 1996 – Златен јубилеј и Прв број на списанието Инженерство
 • 1998 – Институција на инженерско научни друштва и сојузи на Република Македонија се преименува во Асоцијација на здруженија на на инженери- Инженерска институција на Македонија
 • 2004 – Прво доделување на признанието Инженерски прстен
 • 2010 – Инженерска институција на Македонија станува полноправна членка на Асоцијација на европски национални инженерски организации 
 • 2015 – Се основа Клуб на носители на инѓенерски прстен
 • 2016 – Доделена Повелба на Република Македонија по повод 70 години од основањето како професионална научно-стручна организација, а особено за постигнатите резултати во стимулирањето и координирањето на развојот на науката и новите технологии во сите инженерски дисциплини во Република Македонија
 • 2018 – Се основа Клуб на млади инженери
 • 2018 – Инженерска институција на Македонија станува полноправна членка на Европската организација на млади инженери

Организациска структура

Органи

Претседател

Христина
Спасевска

Потпретседател

Ристо
Јаневски

Генерален секретар

Даме
Димитровски

Членови

Член на управен одбор

Иван
Бановски

Член на управен одбор

Благој
Гајдарџиски

Член на управен одбор

Марија
Календар

Член на управен одбор

Александар Крлески

Член на управен одбор

Андреј
Лепавцов

Член на управен одбор

Љупчо
Петковски

Член на управен одбор

Ангел
Ситиновски

Член на управен одбор

Николина Шутиноска

Надзорна комисија

Член на надзорна комисија

Милорад Јовановски

Член на надзорна комисија

Маргарита Гиновска

Член на надзорна комисија

Влатко
Стоилков

Член на надзорна комисија

Игор
Шешо

Претседателски совет

Член на претседателски совет

Мартин
Пановски

Член на претседателски совет

Горан
Мијоски

Член на претседателски совет

Мери
Цветковска

Член на претседателски совет

Мирослав
Котевски

Член на претседателски совет

Маргарита
Гиновска

Член на претседателски совет

Горан
Начевски

Член на претседателски совет

Горан
Серафимов

Член на претседателски совет

Дарко
Спасеновски

Член на претседателски совет

Драган
Мијалковски

Член на претседателски совет

Гога
Цветковски

Член на претседателски совет

Николина Шутиноска

Член на претседателски совет

Зоран
Здравковски

Член на претседателски совет

Миле
Димитровски

Член на претседателски совет

Јорданка
Чанева

Член на претседателски совет

Христина
Спасевска

Член на претседателски совет

Даме
Димитровски

Член на претседателски совет

Александра поповска митровиќ

Член на претседателски совет

Јован
Папиќ

Член на претседателски совет

Филип
Здравески

Член на претседателски совет

Љупчо
Петковски

Тела

Клуб на млади инженери

Претседател

Тина
Манолева

Потпретседател

Висар
Паљоши

Генерален секретар

Кристина
Јаневска

Раководител
организирање настани

Борјан
Стојчев

Раководител
финансии

Симона
Николова

Раководител
членство

Драгана
Бановска

Раководител
односи со јавност

Кристина
Кузевска

Секретар
организирање настани

Mиа
Шукова

Секретар
финансии

Матеј
Кутиров

Секретар
членство

Емилија
Наумоска

Секретар
односи со јавност

Јована
Ангеловска

Клуб на носители на инженерски прстен

Претседател

Јорданка
Чанева

Потпретседател

Моника
Стојанова

Генерален секретар

Леарт
Таравари

Член од новите носители

Тамара
Георгиевска

Член од новите носители

Благој
Шурбевски

Членки

Асоцијација за информатички и коминикациски технологии

Асоцијација на архитектите на Македонија

Друштво за патишта на Република Македонија

Друштво за геотехника на Република Македонија

Друштво на градежни конструктори на Македонија

Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и информтика

Здружение за истражување и развој институт за гасна техника од Скопје

Здружение за унапредување на заварувањето

Здружение на инженерите по физика

Здружение на енергетичари на Македонија

Здружение на металурзи на Македонија

Здружение на рударски и геолошки инженери на Македонија

Здружение на сообраќајни инженери на Македонија

Македонска здружение за енергетска електроника, погони и управување

Фуел - центар за истражување на горива, музива и мотори

Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија

Центар за менаџирање на знаење и вештини К&С центар

Клуб на добитници на инженерски прстен

Клуб на млади инженери