Александра Поповска Митровиќ

  • Здружение на граѓани Асоцијација за информатички и комуникациски технологии ИКТ – АКТ