Проф. д-р Анка Трајковска – Петкоска

Член на Управниот одбор на Инженерската институција на Македонија

НАНОМАК

Факултет за технологија и технички науки при Универзитет “Св. Климент Охридски” Велес