АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ИНФОРМАТИЧКИ
И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ-АКТ)

Претседател: Александра Поповска Митровиќ

Ругер Бошковиќ 1000 Скопје, Македонија
_____
АСОЦИЈАЦИЈА НА АРХИТЕКТИТЕ
НА МАКЕДОНИЈА – ААМ

Претседател: Мартин Пановски

Даме Груев 14А
+389 (0) 2 3237 277
_____
ДРУШТВО ЗА ГЕОТЕХНИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ДГМ)

Претседател: Јован Папиќ

_____

ДРУШТВО ЗА ПАТИШТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА (ДПМ)

Претседател: Горан Мијоски

ул. „Даме Груев“ бр. 14 1000 Скопје Република Македонија
_____
ДРУШТВО НА ГРАДЕЖНИ КОНСТРУКТОРИ НА
МАКЕДОНИЈА (ДГКМ)

Претседател: Мери Цветковска

http://mase.gf.ukim.edu.mk/

contact@mase.gf.ukim.edu.mk

_____

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ,
АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (ЕТАИ)

Претседател: Мирослав Котевски

contact@etai.org.mk

_____

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ ИНСТИТУТ ЗА ГАСНА ТЕХНИКА ОД СКОПЈЕ ИГАС

Претседател: Даме Димитровски

nomail@igas.org.mk

_____

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАВАРУВАЊЕТО
ЗАВАРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА (ЗУЗЗМ)

Претседател: Филип Здравески

_____

ЗДРУЖЕНИЕ НА ЕНЕРГЕТИЧАРИТЕ НА
МАКЕДОНИЈА (ЗЕМАК)

Претседател: Драган Мијалковски

Даме Груев бр.14а 1000 Скопје, Македонија
+389 2 2401 733
_____
ЗДРУЖЕНИЕ НА МЕТАЛУРЗИ
НА МАКЕДОНИЈА (ЗММ)

Претседател: Горан Начевски

Ругер Бошковиќ 16 1000 Скопје
_____
ЗДРУЖЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ФИЗИКА

Претседател: Маргарита Гиновска

nomail@fizika.org.mk

_____

ЗДРУЖЕНИЕ НА РУДАРСКИ И ГЕОЛОШКИ
ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА (ЗРГИМ)

Претседател: Горан Сарафимов

ул. Блажо Алексов бр.56/13 1430 Кавадарци
+389 76 436 012
_____
ЗДРУЖЕНИЕ НА СООБРАЌАЈНИ ИНЖЕНЕРИ НА
МАКЕДОНИЈА (ЗСИМ)

Претседател: Дарко Спасеновски

Ул. „Даме Груев“ бр. 14-а, Скопјe 1000, Македонија
+389 (2) 3125-059
_____
МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКА
ЕЛЕКТРОНИКА, ПОГОНИ И УПРАВУВАЊЕ (МАК ЗЕЕПУ)

Претседател: Гога Цветковски

http://makzeepu.feit.ukim.edu.mk
contact@makzeepu.feit.ukim.edu.mk
_____
СОЈУЗ НА ХЕМИЧАРИТЕ И ТЕХНОЛОЗИТЕ НА МАКЕДОНИЈА – СХТМ

Претседател: Зоран Здравковски

Ул. Р. Бошковиќ бр. 16
+389 (2) 308-8249
_____
ФУЕЛ – ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ГОРИВА,
МАЗИВА И МОТОРИ

Претседател: Миле Димитровски

nomail@fuel.org.mk

_____

ЦЕНТАР ЗА МЕНАЏИРАЊЕ НА ЗНАЕЊЕ И ВЕШТИНИ К&С ЦЕНТАР

Претседател: Христина Спасевска

_____

КЛУБ НА ДОБИТНИЦИ НА ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН

Претседател: Јорданка Чанева

_____

КЛУБ НА МЛАДИ ИНЖЕНЕРИ

Претседател: Николина Шутиновска

_____