АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ИНФОРМАТИЧКИ
И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ-АКТ)

Претседател: Ѓорѓе Маџаров, универзитетски професор,

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство,

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје

Ругер Бошковиќ 1000 Скопје, Македонија
_____
АСОЦИЈАЦИЈА НА АРХИТЕКТИТЕ
НА МАКЕДОНИЈА – ААМ

Претседател: Мартин Пановски, архитект – проектант
Радиус архитекти доо Скопје

Даме Груев 14А
+389 (0) 2 3237 277
_____
ДРУШТВО ЗА ГЕОТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА (ДГМ)

Претседател: Милорад Јовановски, универзитетски професор,

Катедра за геотехника на Градежен факултет,

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,

Скопје

_____

ДРУШТВО ЗА ПАТИШТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА (ДПМ)

Претседател: Горан Мијоски, универзитетски професор,

Градежен факултет,

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

ул. „Даме Груев“ бр. 14 1000 Скопје Република Македонија
_____
ДРУШТВО НА ГРАДЕЖНИ КОНСТРУКТОРИ НА
МАКЕДОНИЈА (ДГКМ)

Претседател: Мери Цветковска, универзитетски професор,

Градежен факултет,

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

http://mase.gf.ukim.edu.mk/

contact@mase.gf.ukim.edu.mk

_____

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ,
АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (ЕТАИ)

Претседател: Мирослав Котевски, управител и сопственик на М2К
ИЦТ професор на Меѓународниот балкански институт, Скопје

contact@etai.org.mk

_____

МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ВОДОРОД

Претседател: Перица Пауновиќ, универзитетски професор,

Технолошко-металуршки факултет,

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

_____

ИНСТИТУТ ЗА ГАСНА ТЕХНИКА СКОПЈЕ

Претседател: Даме Димитровски, универзитетски професор,

Mашински факултет,

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје

nomail@igas.org.mk

_____

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА НАНОМАТЕРИЈАЛИ И
НАНОТЕХНОЛОГИИ (НАНОМАК)

Претседател: Илија Насов, универзитетски професор,

Центар за истражување и развој „Плазма“

Даме Груев 14а п.ф.139 1000 Скопје
+3892 3229 040
_____
ЗДРУЖЕНИЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАВАРУВАЊЕТО
ЗАВАРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА (ЗУЗЗМ)

Претседател: Филип Здравески, универзитетски професор,

Машински факултет,

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

_____

ЗДРУЖЕНИЕ НА ЕНЕРГЕТИЧАРИТЕ НА
МАКЕДОНИЈА (ЗЕМАК)

Претседател: Иван Куковски, директор на Сектор за производство,

АД ЕЛЕМ- Електрани на Македонија

Даме Груев бр.14а 1000 Скопје, Македонија
+389 2 2401 733
_____
ЗДРУЖЕНИЕ НА МЕТАЛУРЗИ
НА МАКЕДОНИЈА (ЗММ)

Претседател: Свето Цветковски, универзитетски професор,

Технолошко-металуршки факултет,

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Ругер Бошковиќ 16 1000 Скопје
_____
ЗДРУЖЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ФИЗИКА

Претседател: Христина Спасевска, универзитетски професор,
Факултет за електротехника и информациски технологии,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Скопје

nomail@fizika.org.mk

_____

ЗДРУЖЕНИЕ НА РУДАРСКИ И ГЕОЛОШКИ
ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА (ЗРГИМ)

Претседател: Горан Сарафимов, дипломиран рударски инженер,
САРДИЧ МЦ, Раководител на рудник

ул. Блажо Алексов бр.56/13 1430 Кавадарци
+389 76 436 012
_____
ЗДРУЖЕНИЕ НА СООБРАЌАЈНИ ИНЖЕНЕРИ НА
МАКЕДОНИЈА (ЗСИМ)

Претседател: Моме Крстевски,
Сектор Сообраќај во Град Скопје – Скопје

Ул. „Даме Груев“ бр. 14-а, Скопјe 1000, Македонија
+389 (2) 3125-059
_____
МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКА
ЕЛЕКТРОНИКА, ПОГОНИ И УПРАВУВАЊЕ (МАК ЗЕЕПУ)

Претседател: Гога Цветковски, универзитетски професор,
Факултет за електротехника и информациски технологии,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

http://makzeepu.feit.ukim.edu.mk
contact@makzeepu.feit.ukim.edu.mk
_____
СОЈУЗ НА ГРАДЕЖНИ ИНЖЕНЕРИ
НА МАКЕДОНИЈА (СГМ)

Претседател: Љупчо Димитриевски, универзитетски професор,

Градежен факултет,

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

_____

СОЈУЗ НА ХЕМИЧАРИТЕ И ТЕХНОЛОЗИТЕ НА МАКЕДОНИЈА – СХТМ

Претседател: Зоран Здравковски, универзитетски професор, Природно-математички факултет,
Универзитет „Св.Кирил и Методиј”, Скопје

Технолошко-металуршки факултет, Р. Бошковиќ бр. 16
+389 (2) 308-8249
_____
ФУЕЛ – ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ГОРИВА,
МАЗИВА И МОТОРИ

Претседател: Миле Димитровски, универзитетски професор,

Машински факултет,

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

nomail@fuel.org.mk

_____

ХОРТИКУЛТУРНО ЗДРУЖЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА (ХОЗДРУМ)

Претседател: Благоја Сотировски, дипломиран шумарски инженер,

Косoпственик на фирмата ХОРТИЕКСПЕРТ – Скопје

Ганчо Хаџипанов, 11а,1000 Скопје
_____
ЦЕНТАР ЗА МЕНАЏИРАЊЕ НА ЗНАЕЊЕ И ВЕШТИНИ К&С ЦЕНТАР