Проф. д-р Даме Димитровски

Генерален секретар на Инженерската институција на Македонија

Здружение за истражување и развој ИНСТИТУТ ЗА ГАСНА ТЕХНИКА ОД СКОПЈЕ ИГАС

Редовен професор на Машинскиот факултет при Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје