Мисија

Координирање на развојот на сите полиња на инженерската наука и струка, на инженерската практика и технологија, преку опфатот и заедничко делување на сите инженерски кадри, а со цел да биде носител на технолошкиот развој на државата.

Визија

Да ги поттикнува и мотивира младите да го негуваат инженерството и како такви да бидат во предниот фронт во глобалниот иновациски натпревар во светот, кои го определуваат квалитетот и начинот на живеење.