проф. д-р Анка Трајковска Петковска

Анка Трајковска Петковска
Здружение за наноматеријали и нанотехнологии – НАНОМАК
Универзитетски професор
Технолошко-технички факултет – Велес, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола