д-р Ристо Јаневски

д-р Ристо Јаневски

Здружение на енергетичари на Македонија – ЗЕМАК
Директор за логистика и услуга на клиенти ОКТА АД Скопје