Инженерската институција на Македонија го одржа своето седмо изборно генерално собрание

Во оваа јубилејна година, ИМИ доби ново раководство на Седмото изборно генерално собрание што се одржа на 29 март 2016. Во присуство на 26 од 30 делегати од 15 здруженија, членки на ИМИ, се избраа органите на Институцијата што ќе ја водат во наредниот четиригодишен период.

 

Претседател на ИМИ

Д-р Христина Спасевска , редовен професор на Факултетот за електротехника и информациски технологии при Униврезитетот “Св. Кирил и Методиј” од Скопје и претседател на Здружението на инженерите по физика. Проф. д-р Христина Спасевска досега ја обавуваше функцијата генерален секретар на ИМИ.

 

Потпретседател на ИМИ

Д-р Милорад Јовановски, редовен професор на Градежниот факултет при Униврезитетот “Св. Кирил и Методиј” од Скопје претставник од Центарот за горива, мотори и мазива – ФУЕЛ.

 

Генерален секретар

д-р Даме Димитровски, вонреден професор на Машинскиот факултет при Униврезитетот “Св. Кирил и Методиј” од Скопје претставник од Институт за гасна техника – ИГАС.

 

Членови на управниот одбор

 1. д-р Анка Трајковска-Петковска, професор на Технолошо-техничкиот факултет при Униврезитетот “Св. Климент Охридски”, Битола;
 2. д-р Ристо Јаневски, ОКТА;
 3. д-р Свето Цветковски , професор на Тенолошко-металуршки факултет при Униврезитетот “Св. Кирил и Методиј” од Скопје;
 4. д-р Грозде Алексовски, професор на Градежниот факултет при Униврезитетот “Св. Кирил и Методиј” од Скопје;
 5. д-р Анита Грозданов, професор на Технолошко-металуршкиот факултет при Униврезитетот “Св. Кирил и Методиј” од Скопје ;
 6. диа Мартин Пановски.

 

Надзорна комисја

 1. Проф. д-р Александар Димитров (Здружение на металурзи на Македонија)
 2. Пеце Неделковски (ЕТАИ – Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика на Република Македонија))
 3. Проф. д-р Влатко Стоилков (Македонското здружение за енергетска електроника, погони и управување МАК-ЗЕЕПУ)
 4. Проф. д-р Вулнет Палоши (Друштво за патишта)
 5. Проф. д-р Стефанка Хаџи Пецова (Хортикултурно здружение)

 

Претседателски совет

1 Мартин Пановски Асоцијација на архитекти на Македонија

2 Горан Мијоски Друштво за патишта на Република Македонија

3 Мери Цветковска Друштво на градежните конструктори на Македонија

4 Мирослав Котевски Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика

5 Христина Спасевска Здружение на инженери по физика

6 Свето Цветковски Здружение на металурзи на Македонија

7 Горан Сарафимов Здружение на рударските и геолошките инженери на Македонија Кавадарци

8 Моме Крстевски Здружение на сообраќајни инженери на Македонија

9 Иван Куковски Здружение на енергетичари на Македонија

10 Даме Димитровски Здружение за истражување и развој Институт за гасна техника од Скопје ИГАС

11 Гога Цветковски Македонско здружение за енергетска електроника, погони и управување – МАК ЗЕЕПУ

12 Илија Насов Здружение за наноматеријали и нанотехнологии НАНОМАК Скопје

13 Зоран Здравковски Сојуз на хемичари и технолози

14 Миле Димитровски ФУЕЛ

15 Благоја Сотировски Хортикултурно здружение на Македонија

16 Љупчо Димитриевски Сојуз на градежни инженери

17 Перица Пауноиќ Водород

18 Ѓорѓи Маџаров Здружение на граѓани Асоцијација за информатички и комуникациски технологии ИКТ-АКТ Скопје

19 Милорад Јовановски Друштво за геотехника на Република Македонија

20 Филип Здравески Здружение за унапредување на заварувањето Заварување Македонија