Во оваа јубилејна година, ИМИ доби ново раководство на Седмото изборно генерално собрание што се одржа на 29 март 2016. Во присуство на 26 од 30 делегати од 15 здруженија, членки на ИМИ, се избраа органите на Институцијата што ќе ја водат во наредниот четиригодишен период.   Претседател на ИМИ Д-р Христина Спасевска , редовен професор на Факултетот за електротехника и информациски технологии при Униврезитетот “Св. Кирил и Методиј” од Скопје и претседател на Здружението на инженерите по физика. Проф.Повеќе →

ДОГОВОР ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО ИНЖЕНЕРСКАТА ИНСТИТУЦИЈА НА МАКЕДOНИЈА ЧЛЕН 1 Постојните членки на Институцијата на Инженерско-научните друштва и сојузи на Република Македонија: СОЈУЗ НА АРХИТЕКТИ НА МАКЕДОНИЈА СОЈУЗ НА ГРАДЕЖНИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА СОЈУЗ НА МАШИНСКИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА СОЈУЗ НА ГЕОДЕТСКИТЕ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА СОЈУЗ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА СОЈУЗ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА СОЈУЗ НА РУДАРСКИ И ГЕОЛОШКИ ИНЖЕНЕРИ НАМАКЕДОНИЈА СОЈУЗ НА СООБРАЌАЈНИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА СОЈУЗ НА ТЕКСТИЛНИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА СОЈУЗ НА МЕТAЛУРЗИ НА МАКЕДОНИЈАПовеќе →