Конференцијата е организирана за прв пат во регионот и нејзина цел е да се подигне свеста за важноста на родовата рамнотежа во енергетскиот сектор, идентификување на стратегии и програми за забрзување на рамнотежата меѓу половите и да служи како платформа за споделување знаење и искуства за лидерите, вработените и стручните лица од енергетскиот сектор. Исто така, конференцијата ќе служи и како катализатор за размена на знаења и соработка, додека се создаваат релации и професионални мрежи.Повеќе →

Доделени признанијата на најдобрите дипломци Со цел да се промовира и потикне афирмативен однос кон знаењето како еден од клучните елементи за личен општествен и цивилизациски развој, Инжинерската институција на Македонија секоја година им доделува на најдобрите дипломирани студенти од факултетите коишто негуваат инженерски дисциплини, Инженерски прстен.Повеќе →

Инженерската институција на Македонија и Факултетот за електротехника и информациски технологии од Скопје организираат: Работилница “The role of CEI to enhance cooperation of Western Balkan Countries on green energy production”.Повеќе →

Во оваа јубилејна година, ИМИ доби ново раководство на Седмото изборно генерално собрание што се одржа на 29 март 2016. Во присуство на 26 од 30 делегати од 15 здруженија, членки на ИМИ, се избраа органите на Институцијата што ќе ја водат во наредниот четиригодишен период.   Претседател на ИМИ Д-р Христина Спасевска , редовен професор на Факултетот за електротехника и информациски технологии при Униврезитетот “Св. Кирил и Методиј” од Скопје и претседател на Здружението на инженерите по физика. Проф.Повеќе →

ДОГОВОР ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО ИНЖЕНЕРСКАТА ИНСТИТУЦИЈА НА МАКЕДOНИЈА ЧЛЕН 1 Постојните членки на Институцијата на Инженерско-научните друштва и сојузи на Република Македонија: СОЈУЗ НА АРХИТЕКТИ НА МАКЕДОНИЈА СОЈУЗ НА ГРАДЕЖНИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА СОЈУЗ НА МАШИНСКИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА СОЈУЗ НА ГЕОДЕТСКИТЕ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА СОЈУЗ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА СОЈУЗ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА СОЈУЗ НА РУДАРСКИ И ГЕОЛОШКИ ИНЖЕНЕРИ НАМАКЕДОНИЈА СОЈУЗ НА СООБРАЌАЈНИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА СОЈУЗ НА ТЕКСТИЛНИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА СОЈУЗ НА МЕТAЛУРЗИ НА МАКЕДОНИЈАПовеќе →