Обуки

Дигитални алатки за проектирање и инсталирање на фотоволтаични системи
Вовед во БИМ – дигитални алатки во градежната индустрија
Дигитални алатки за проекитрање и инсталирање на сончеви топлински колекторски ситеми