Управен одбор

Христина Спасевска

Претседател

Ристо Јаневски

Потпретседател

Даме Димитровски

Генерален секретар

Надзорна комисија

Претседателски совет

Мартин Пановски

Асоцијација на архитекти на Македонија

Горан Мијоски

Друштво за патишта на Република Македонија

Мери Цветковска

Друштво на градежните конструктори на Македонија

Мирослав Котевски

Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика на Македонија, Скопје – ЕТАИ

Маргарита Гиновска

Здружение на инженери по физика

Горан Начевски

Здружение на металурзи на Македонија

Горан Сарафимов

Здружение на рударските и геолошките инженери на РМ – Кавадарци

Дарко Спасеновски

Здружение на сообраќајни инженери на Македонија

Драган Мијалковски

Здружение на енергетичари на Македонија ЗЕМАК

Гога Цветковски

Македонско здружение за енергетска електроника, погони и управување – МАК ЗЕЕПУ

Николина Шутиноска

Клуб на млади инженери

Зоран Здравковски

Сојуз на хемичари и технолози

Миле Димитровски

Истражувачки центар за горива и мазива ФУЕЛ

Јорданка Чанева

Клуб на добитници на инженерски прстен

Христина Спасевска

Центар за менаџирање на знаење и вештини К&С центар

Даме Димитровски

Здружение за истражување и развој Институт за гасна техника од Скопје ИГАС

Александра Поповска Митровиќ

Здружение на граѓани Асоцијација за информатички и комуникациски технологии ИКТ – АКТ

Јован Папиќ

Друштво за геотехника на Република Македонија

Филип Здравески

Здружение за унапредување на заварувањето Заварување Македонија

Љупчо Петковски

Македонски комитет за големи брани