Управен одбор

Христина Спасевска

Претседател

Милорад Јовановски

Потпретседател

Даме Димитровски

Генерален секретар

Надзорна комисија

Претседателски совет

Мартин Пановски

Асоцијација на архитекти на Македонија

Горан Мијоски

Друштво за патишта на Република Македонија

Мери Цветковска

Друштво на градежните конструктори на Македонија

Мирослав Котевски

Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика на Македонија, Скопје – ЕТАИ

Христина Спасевска

Здружение на инженери по физика

Свето Цветковски

Здружение на металурзи на Македонија

Горан Сарафимов

Здружение на рударските и геолошките инженери на РМ – Кавадарци

Моме Крстевски

Здружение на сообраќајни инженери на Македонија

Иван Куковски

Здружение на енергетичари на Македонија ЗЕМАК

Гога Цветковски

Македонско здружение за енергетска електроника, погони и управување – МАК ЗЕЕПУ

Илија Насов

Наномак

Зоран Здравковски

Сојуз на хемичари и технолози

Миле Димитровски

Истражувачки центар за горива и мазива ФУЕЛ

Благоја Сотировски

Хортикултурно здружение на Македонија

Љупчо Димитриевски

Сојуз на градежни инженери

Перица Пауновиќ

Македонската асоцијација за водород

Ѓорѓи Маџаров

Здружение на граѓани Асоцијација за информатички и комуникациски технологии ИКТ – АКТ

Милорад Јовановски

Друштво за геотехника на Република Македонија

Филип Здравески

Здружение за унапредување на заварувањето Заварување Македонија

Љупчо Петковски

Македонски комитет за големи брани