Д-р Ристо Јаневски

  • Член на Управниот одбор на Инженерската институција на Македонија
  • Здружение на енергетичарите на Македонија ЗЕМАК
  • Директор на Стратешко планирање и развој, ОКТА АД – Скопје