Проф. д-р Влатко Стоилков

  • Член на Надзорната комисија на Инженерската институција на Македонија
  • МАК ЗЕЕПУ Македонско здружение за енергетска електроника, погони и управување
  • Редовен професор на Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје