Асоцијација на здруженија на инженери
Инженерска Институција на Македонија

Инженерски прстен

Инженерски прстен

Инженерската институција на Македонија, најголемата и најстарата организација што во себе ги обединува инженерите од сите дисциплини, следејќи ги своите заложби да се исправи пред предизвиците – подобрување на општествената клима за инженерството и поттикнување на младите да се определат за инженерска професија во 2003 година ја понесе задачата да биде глас на инженерството кај младите со етаблирање на признанието Инженерски прстен. Седум години подоцна, на оваа мисија и се придружува и Комората на овластени архитекти и овластени инженери.

Од самиот почеток, признанието го доделува актуелниот претседател на државата, на манифестација што традиционално се одржува во Охрид, лулката на Македонската писменост, за во тој миг да се вратиме на нашите корени, правејќи мост на далечното минато од светците Климент и Наум со сегашноста.

Инженерски прстен е уникатно признание во регионот, но и многу пошироко, што овозможува преку наградување на најдобрите дипломирани студенти да се промовира инженерството и науката како стожери за развојот на општеството. Истовремено, овој чин ја нагласува елитноста што треба да ги поттикне младите за  професионално усовршување, насочувајќи ги кон истражувања, развој на иновативната мисла и претприемништвото.

Добитници на инженерски прстен

Име и презиме
Година на добивање на признанието
Факултет
Бисера Доневска 2022 Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Марија Стојаноска 2022 Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Ана Јанкуловска 2022 Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Теодора Петкоска 2022 Природно математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Стојче Речаноски 2022 Електротехнички факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Ана Тодорова 2022 Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Андреј Миловановиќ 2022 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Стефани Јосифовска 2022 Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Дамјан Петровски 2022 Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Блерина Зендели 2022 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Наум Димитриески 2022 Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Небојша Левковски 2022 Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Марија Петрова 2021 Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Дејан Геговски 2021 Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Марија Грујоска 2021 Факултет за природни и технички науки, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Анита Близнаковска 2021 Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Јована Добрева 2021 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Елена Стефова 2021 Природно математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Марија Наумоска Андреска 2021 Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Ана-Марија Стаменкоска 2021 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Елена Соколевска 2021 Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Моника Фиданчевска 2021 Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Методија Буцевски 2021 Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Маја Шаревска 2021 Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Христина Мијалчева 2020 Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Ивана Петровска 2020 Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Ива Димитриевска 2020 Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Васко Чангоски 2020 Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Маја Голубова 2020 Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Божидар Стеваноски 2020 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Виктор Рудан 2020 Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Аријана Андријевска 2020 Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Теодора Петреска 2019 Факултет за природни и технички науки, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Сања Аврамоска 2019 Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Благој Шурбевски 2019 Шумарски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Кристина Хаџиевска 2019 Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Даниела Иванова 2019 Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Даниел Максимовски 2019 Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Мартин Миленкоски 2019 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Тамара Георгиевска 2019 Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Стефан Аговски 2019 Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Андреј Наумовски 2019 Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Даниела Бошкова 2019 Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Ангелина Стаматоска 2018 Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Жаклина Анѓелковска 2018 Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Павел Илоски 2018 Факултет за природни и технички науки, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Александар Ѓерасимовски 2018 Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Мартин Стојчевски 2018 Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Кристијан Цокоски 2018 Шумарски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Петар Тонковиќ 2018 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Никола Цветковски 2018 Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Ивана Велевска 2018 Технички факултет Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Леарт Таравари 2017 Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Есра Иљази 2017 Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Ѓуллер Абдула 2017 Универзитет за информатички науки и технологии Св. Апостол Павле Охрид
Моника Стојанова 2017 Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Јорданка Чанева 2017 Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Игор Петровски 2017 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Тамара Митева 2017 Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Младен Димовски 2017 Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Јовица Грковски 2017 Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Делфина Георгиева 2017 Технолошко технички факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Христијан Ристевски 2017 Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Викторија Тони Митрева 2016 Електротехнички факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Ивана Сашо Николоска 2016 Шумарки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Иван Василески 2016 Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Николина Шутиноска 2016 Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Лилјана Димевска 2016 Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Игор Талески 2016 Факултет за природни и технички науки, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Мартина Бошковска 2016 Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Филип Стојановски 2016 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Ивана Недевска 2016 Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Ивона Павловска 2016 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Мери Жаја 2016 Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Арти Ќормемети 2016 Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Адријана Коцева 2015 Факултет за информатика, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Анџела Мишиќ 2015 Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Деспина Јаневска 2015 Факултет за природни и технички науки, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Драган Сиљаноски 2015 Факултет за информатика и комуникациски технологии, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Паулина Грнарова 2015 Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Анита Поповска 2015 Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Кристијан Руневски 2015 Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Петар Моштановски 2015 Шумарки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Наталија Најдова 2015 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Лидија Лазовска 2015 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Гордан Витевски 2015 Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Игор Поповски 2015 Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Емилија Дуковска 2015 Технолошко-технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Катерина Петровска 2015 Факултет за биотехнички науки, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Сања Сандева 2015 Технолошко-технички факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Драгица Мицовска 2015 Електро-технички факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Зорица Лелова 2015 Земјоделски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Мерита Каса 2015 Државен универзитет во Тетово
Александра Сарафимова 2014 Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Благој Атанасовски 2014 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Јасмина Трпеска 2014 Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Божанка Ристова 2014 Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Сандра Ѓорѓиева 2014 Факултет за природни и технички науки, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Огнен Тутески 2014 Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Марко Костоски 2014 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Катерина Смиљковиќ 2014 Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Ристо Анастасов 2014 Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Синиша Митаноски 2014 Шумарки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Елина Филева 2014 Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Ана Велева 2014 Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Ана Љуботенска 2014 Факултет за информатика, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Диме Јанчев 2013 Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Ивана Велиновска 2013 Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Влатко Пешначки 2013 Шумарки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Дана Ужевска 2013 Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Марија Стојовска 2013 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Дарко Мартиновиќ 2013 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Игор Кулев 2013 Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Благица Трајческа 2013 Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Марина Најдоска 2013 Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Александар Стојковски 2013 Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Таско Смилески 2012 Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Стојанче Панов 2012 Факултет за информатика, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Петар Крстевски 2012 Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Бојана Котеска 2012 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Ева Думкова 2012 Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Ирена Ристовска 2012 Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Бојан Пеливаноски 2012 Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Никола Трајковски 2012 Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Тина Коцова 2012 Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Јорданка Николова 2012 Факултет за рударство, геологија и политехника, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Сања Величковска 2012 Шумарки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Теа Бошковска 2012 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Марија Милошевска 2011 Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Трајче Бошевски 2011 Факултет за природни и технички науки, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Елеонора Ангеловска 2011 Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Симона Марковска 2011 Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Александра Каневче 2011 Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Соња Бачева 2011 Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Елена Камчева 2011 Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Бојан Митровски 2011 Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Марија Смилјановска 2011 Шумарки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Елизабета Делиоска 2010 Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Елена Пазарџиевска 2010 Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Катaрина Тројачанец 2010 Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Јована Јованова 2010 Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Филип Здравески 2010 Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Марија Мирчевска 2010 Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Цветанка Филипова 2010 Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Стојан Трајановски 2010 Факултет за електротехника и информациски технологии , Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Стефан Кувенџиев 2010 Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Ванчо Аџиски 2010 Факултет за природни и технички науки, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Јасмина Палашевска 2010 Шумарки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Лилјана Божиновска 2009 Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Ѓорѓи Маџаров 2009 Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Катица Панзевска 2009 Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Миле Орешковиќ 2009 Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Марјан Џидров 2009 Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Дејан Илиевски 2009 Шумарки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Снежана Цветковска 2009 Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Катерина Почепова 2009 Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Игор Мицовски 2009 Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Александар Крстев 2009 Факултет за рударство, геологија и политехника, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Катерина Банџо 2008 Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Бојан Јованоски 2008 Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Бојан Симовски 2008 Шумарки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Емилија Тошиќ 2008 Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Гоце Тасески 2008 Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Кире Триводалиев 2008 Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Зоран Трпески 2008 Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Бранислава Ѓорѓевиќ 2008 Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Дарко Наков 2007 Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Никола Стакинов 2007 Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Катерина Ташкова 2007 Електротехнички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Симеон Милевски 2007 Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Мите Томов 2007 Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Тијана Калајџиева 2007 Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Михаел Кашовски 2007 Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Марјан Делипетров 2007 Факултет за рударство, геологија и политехника, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Драгица Ѓуровска 2007 Шумарки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Иван Чорбев 2006 Електротехнички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Кристина Јакимовска 2006 Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Александра Димитриевска 2006 Шумарки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Јасна Стефановска 2006 Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Тања Мициќ 2006 Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Елена Томовска 2006 Технолошко металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Биљана Цветановска 2006 Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Стевчо Митовски 2006 Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Александра Златеска 2005 Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Звезда Богевска 2005 Земјоделски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Даме Димитровски 2005 Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Соња Филипоска 2005 Електротехнички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Емилија Софеска 2005 Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Јелена Остојиќ 2005 Технолошко металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Никола Мијаковски 2005 Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Валентина Стојчева 2005 Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Глигорчо Радински 2005 Шумарки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Димитрија Сековски 2005 Интердисциплинарни студии по инжинерство на животна средина, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Марија Ефнушева 2004 Електротехнички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Александар Ивановски 2004 Интердисциплинарни студии по инжинерство на животна средина, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Ана Ивановска 2004 Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Блерим Бајрами 2004 Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Билјана Стојковска 2004 Земјоделски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Александар Костиќ 2004 Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Дејанчо Ѓеоргиев 2004 Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Весна Нечовска 2004 Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Далиборка Ристевска 2004 Шумарки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје