Асоцијација на здруженија на инженери
Инженерска Институција на Македонија

Обуки

Дигитални алатки за проектирање и инсталирање на фотоволтаични системи
Вовед во БИМ – дигитални алатки во градежната индустрија
Дигитални алатки за проекитрање и инсталирање на сончеви топлински колекторски ситеми

Дигитални алатки за проектирање и инсталирање на фотоволтаични системи

Опис на програматаСодржината на програмата за обука е наменета за запознавање и оспособување на слушателите со актуелните алатки за дигитално моделирање и проектирање на фотоволтаичните системи.
Таа вклучува детален преглед на актулените познавања за системите за фотоволтаична конверзија на сончевата енергија, со опфаќање на актуелните материјали и техники за нивно инкорпорирање, со цел стекнување со солидни теориски основи за проектирање и инсталирање на фотоволтаичните системи.
Користењето на дигитални алатки и соодветен софтвер при проектирање, планирање на правилно инсталирање и одржување на фотоволтаичните системи, земајќи ги во предвид карактеристиките на компонентите и на системите со цел нивно правилно димензионирање, е посебна цел на програмата за обука.
Обуката вклучува преглед на актулените достапни софтверски алатки и практична примена на истите на поединечни студии на случај. Програмата има за цел да ги обучи кандидатите за користење на дигитални алатки за проектирање и инсталирање на фотоволтаични системи.
Максимален број на учесници по група10
Вкупно слободни места80
План на обуката– Теоретска настава: 6 часови
– Практична настава: 14 часови
Времетраење5 термини
Термини за почеток на обуката17 август, 31 август, 14 септември, 28 септември, 13 октомври, 26 октомври, 9 ноември, 23 ноември
Начин на изведување на обукатаОнлајн/Училница
Предуслови за следење на обукатаОсновни познавања од обновливите извори на енергија
Вкупен износ на обуката22000 денари
Доплата11000 денари
Број на рати2
Цена на рата5500 денари
Во цената на обуката е вклучено– Учебни материјали
– Посета на пилот постановка на фотоволаична електрана
СертификатСертификатот е потврда за стекнатите знаења, вештини, способности и компетенци и издаден од Инженерската институција на Македонија
Содржина– Основи на фотоволтаици модули и други компоненти на самостојни и системи врзани во мрежа
– Софтвер за димензионирање, дизајн и симулирање
– Планирање и анализа на локација
– Систем за монтирање и интегрирање, инсталирање, надзор и употреба
– Процедури за набавка, аспекти од здравје и безбедност при работа

Предавачи

 • Д-р Ристо Јаневски
 • Проф. д-р Христина Спасевска
 • Проф. д-р Маргарита Гиновска
 • Асс. м-р Александар Крлески
 • М-р Николина Шутиноска
 • М-р Билјана Читкушева Димитровска
 • М-р Стојан Спасевски
 • М-р Тина Манолева
 • Инг. Христо Никодиноски
 • Кристина Јаневска

Вовед во БИМ – дигитални алатки во градежната индустрија

 

Опис на програматаПрограмата за обука е дизајнирана да им обезбеди на архитектите и градежните инженери стекнување со дигитални вештини и техничко знаење што ги бараат и инвеститорите и енергетската политика на ЕУ за дигитализација на градежната индустрија и мерливи заштеди на енергија преку воведување на БИМ (Информатичко моделирање на градби).

 

Наставната програма на обуката се фокусира на развој на основни БИМ вештини и стратегии за решавање проблеми. Создавање и модификација на БИМ модели и елементи во 3Д параметарска БИМ околина е високо професионална активност која бара не само специјално знаење од областа на градежништвото, туку и вештини за користење специјализиран софтвер со кој се овозможува користење на БИМ.

Правилно креираниот елемент е важен предуслов за понатамошна употреба на информации добиени од БИМ моделот и целосно истражување на потенцијалот на БИМ. Затоа, од суштинско значење е практичарите да научат не само за теоријата на БИМ, туку неопходно е да научат како да работат со специјализиран софтвер за да се гарантира точноста и комплетноста на сите достапни информации за елементите кои го чинат објектот.
Максимален број на учесници по група10
Вкупно слободни места20
План на обуката– Теоретска настава: 6 часови
– Практична настава: 14 часови
Времетраење5 термини
Термини за почеток на обуката26 октомври
Начин на изведување на програматаОнлајн/Училница
Предуслови за следење на обукатаОсновни познавања од обновливите извори на енергија
Вкупна износ на обуката26000 денари
Доплата13000 денари
Број на рати2
Цена на рата6500 денари
Во цената на обуката е вклучено– Учебни материјали
СертификатСертификатот е потврда за стекнатите знаења, вештини, способности и компетенци и издаден од Инженерската институција на Македонија
Содржина– Вовед во теоријата за БИМ (технологија и интероперабилност, улогата наразлични професионални групи, потребна информациска технологија и системски барања, БИМ договори)
– Развој на вештини за примена на БИМ (вовед во моделирање на информации, надгледување, проектирање, управување со процесот на градење, примена на различни платформи)
– Енергетски карактеристики на градба (Теорија на енергетски карактеристики,системи за искористување на енергија од ОИЕ, анализа на топлински мостови)

Предавачи

 • Проф. д-р Томаш Фунтик
 • Проф. Томо Черовшек
 • Проф. Лихнида Стојановска Георгиевска
 • Доц. д-р Ивана Сандева
 • Асс. м-р Александар Крлески
 • М-р Саша Хаџи Јорданова
 • М-р Тамара Јовановска
 • Инг. Неџат Бајрами

Дигитални алатки за проекитрање и инсталирање на сончеви топлински колекторски ситеми

Опис на програматаСодржината на програмата за обука е наменета за запознавање и оспособување на слушателите со актуелните алатки задигитално моделирање и проектирање на сончеви топлински колектрорски системи. Таа вклучува детален прегледна актулените познавања за системите за искористување на сончевата топлинска енергија, со опфаќање на актуелните материјали и техники за нивно инкорпорирање, со цел стекнување со солидни теориски основи за проектирање и инсталирање на сончеви топлински колекторски системи. Користењето на дигитални алатки и соодветен софтвер при проектирање, планирање на правилно инсталирање и одржување на сончевите топлински колекторски системи, земајќи ги во предвид карактеристиките на компонентите и на системите со цел нивно правилно димензионирање, е посебна цел на програмата за обука. Обуката вклучува преглед на актулените достапни софтверски алатки и практична примена на истите на поединечни студии на случај. Програмата има за цел да ги обучи кандидатите за користење на дигитални алатки за проектирање и инсталирање на сончеви топлински колекторски системи.
Максимален број на учесници по група10
Вкупно слободни места40
План на обуката– Теоретска настава: 6 часови
– Практична настава: 14 часови
Времетраење5 термини
Термини за почеток на обуката31 август, 28 септември, 13 октомври, 9 ноември
Начин на изведување на обукатаОнлајн/Училница
Предуслови за следење на обукатаОсновни познавања од обновливите извори на енергија
Вкупен износ на обуката20000 денари
Доплата10000 денари
Број на рати2
Цена на рата5000 денари
Во цената на обуката е вклучено– Учебни материјали
– Посета на пилот постановка на топлински колекторски систем
СертификатСертификатот е потврда за стекнатите знаења, вештини, способности и компетенци и издаден од Инженерската институција на Македонија
Содржина– Вовед во сончеви топлински колекторски системи и типови на колектори и системи
– Дигитални алатки за проектирање на сончеви термални колекторски системи
– Технички процедури при проектирање на сончеви термални колекторски системи
– Дизајн на хибридни ПВ/СТ системи
– Техноекономска анализа за аспекти од здравје и безбедност

Предавачи

 • Вон. проф. д-р Игор Шешо
 • Проф. д-р Христина Спасевска
 • Проф. д-р Маргарита Гиновска
 • Доц. д-р Ивана Сандева
 • Асс. м-р Александар Крлески
 • Инг. Илија Чулев